Optoma

mỗi trang
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA DX607 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA DX607

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : DX607 ►Mã bóng đèn : DX607 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA DX606 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA DX606

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : DX606 ►Mã bóng đèn : DX606 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA DS309I Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA DS309I

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : DS309I ►Mã bóng đèn : DS309I ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EX615 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EX615

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : EX615 ►Mã bóng đèn : EX615 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA ML500 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA ML500

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : ML500 ►Mã bóng đèn : ML500 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA HD2200 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA HD2200

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : HD2200 ►Mã bóng đèn : HD2200 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA GT750 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA GT750

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : GT750 ►Mã bóng đèn : GT750 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA TW615-3D Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA TW615-3D

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : TW615-3D ►Mã bóng đèn : TW615-3D ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA TS526 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA TS526

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : TS526 ►Mã bóng đèn :TS526 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIÊU OPTOMA TX536 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIÊU OPTOMA TX536

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : TX536 ►Mã bóng đèn : TX536 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA TW610ST Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA TW610ST

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : TW610ST ►Mã bóng đèn : TW610ST ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA PRO360W Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA PRO360W

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : PRO360W ►Mã bóng đèn : PRO360W ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA TH7500 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA TH7500

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : TH7500 ►Mã bóng đèn : TH7500 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA HW536 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA HW536

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : HW536 ►Mã bóng đèn : HW536 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA PK301 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA PK301

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : PK301 ►Mã bóng đèn : PK301 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA PK320 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA PK320

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : PK320 ►Mã bóng đèn : PK320 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA HD67N Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA HD67N

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : HD67N ►Mã bóng đèn : ES52 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA HD82 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA HD82

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : HD82 ►Mã bóng đèn : HD82 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA HD20-LV Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA HD20-LV

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : HD20-LV ►Mã bóng đèn : HD20-LV ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA HD7200 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA HD7200

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : HD7200 ►Mã bóng đèn : HD7200 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA HD700X Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA HD700X

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : HD700X ►Mã bóng đèn : HD700X ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EX762 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EX762

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : EX762 ►Mã bóng đèn : EX762 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EX605ST Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EX605ST

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : EX605ST ►Mã bóng đèn : EX605ST ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EX7155e Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EX7155e

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : EX7155e ►Mã bóng đèn : EX7155e ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EX542I Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EX542I

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : EX542I ►Mã bóng đèn : EX542I ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EX774 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EX774

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : EX774 ►Mã bóng đèn : EX774 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EX765 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EX765

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : EX765 ►Mã bóng đèn : EX765 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EW775 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EW775

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : EW775 ►Mã bóng đèn : EƯ775 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA ES521 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA ES521

►Tên thương hiệu : OPTOMA ►Model máy : ES521 ►Mã bóng đèn : ES521 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EH1060 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA EH1060

►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : EH1060 ►Mã bóng đèn : EH1060 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA DX550 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA DX550

►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : DX550 ►Mã bóng đèn : DX550 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA DS512 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA DS512

►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : DS512 ►Mã bóng đèn : DS512 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA DW318 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA DW318

►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : DW318 ►Mã bóng đèn : DW318 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA DX211 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA DX211

►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : DX211 ►Mã bóng đèn : DX211 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA DS326 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA DS326

►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : DS 326 ►Mã bóng đèn : DS 326 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA-DS316 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA-DS316

►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : DS-316 ►Mã bóng đèn : DS-316 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

KD - Bán Lẻ

KD - Bán Lẻ - 0933 11 06 85

KD - Đại Lý - Dự Án

KD - Đại Lý - Dự Án - 090 335 8384

Thiết Bị Văn Phòng

Thiết Bị Văn Phòng - 0945 878 384

Sửa Chữa Máy Chiếu

Sửa Chữa Máy Chiếu - 01677 151 150

KD Linh kiện máy tính

KD Linh kiện máy tính - 0944 878 384

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hỗ Trợ Kỹ Thuật - 08 3834 8384 (02)

Thiết Bị Quan Sát

Máy Chiếu Giá Rẻ

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 51
  • Hôm nay 3,329
  • Hôm qua 6,115
  • Trong tuần 13,710
  • Trong tháng 35,202
  • Tổng cộng 1,812,687

Top

   (0)